RODO/Regulamin

RODO/Regulamin
RODO/Regulamin

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty noclegowej.
W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz innych Gości prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami, które obowiązują
w naszym obiekcie.
 
REGULAMIN

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku  lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin na życzenie Gościa dostępny jest w hotelowej recepcji oraz w hotelowym  pokoju.


REGULAMIN POBYTU


Doba Hotelowa
 
1. „Doba hotelowa” rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00  w dniu wyjazdu.
Cisza Nocna
2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
3. Swoim zachowaniem nie zakłócamy pobytu innych Gości. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług i natychmiastowego usunięcia z obiektu osób, które naruszają tę zasadę oraz nie przestrzegają godzin ciszy nocnej.
Odwiedziny
4. Odwiedziny osób spoza obiektu, nie posiadających rezerwacji w Hotelu Caspar są możliwe wyłącznie po uprzednim poinformowaniu pracownika recepcji  i uzyskaniu jego zgody.
Odpowiedzialność gości
5. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody materialne, w tym wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź utratę wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z Ich winy.
6. W dniu wyjazdu prosimy pamiętać o pozostawieniu pokoju w nienaruszonym stanie technicznym
z wyposażeniem zgodnym ze stanem z dnia wydania pokoju Gościom oraz o zwrocie karty/klucza od pokoju.
7. Gość powinien zawiadomić właściciela obiektu  lub pracownika recepcji o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Zwrot rzeczy pozostawionych
8. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność  hotelu . Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 12 godzin.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
9. Używanie własnych urządzeń elektrycznych i gazowych w pokojach jest zabronione.
10. Na terenie  hotelu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
11. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi wyjściowe z pokoju.
Przechowywanie sprzętu
12. Hotel na życzenie Gościa może przechować rower, narty, buty narciarskie oraz inny sprzęt sportowy – bez dodatkowej odpłatności.
Bezpieczeństwo Najmłodszych
13. W trosce o bezpieczeństwo naszych Najmłodszych Gości, prosimy aby dzieci do lat 12 przebywały na terenie obiektu pod stałą opieką swoich prawnych opiekunów.
Zwierzęta domowe
14. W obiekcie zwierzęta domowe są akceptowane. Pobyt z czworonożnym przyjacielem jest możliwy za dodatkową odpłatnością: 30 zł/ doba – za zwierzę do 3 kg, 60 zł/ doba za zwierzę powyżej 3 kg.
Parking
15. Pracownik recepcji wskazuje miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie oraz szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. Parking jest dodatkowo płatny – 30 zł/ doba/ auto i należy dokonać wcześniejszej rezerwacji miejsca parkingowego. Dokonanie rezerwacji pokoju nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji miejsca parkingowego.
Reklamacje
16. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do recepcji lub kontaktu poprzez stronę WWW.caspar.pl
W przypadku reklamacji, skarg prosimy o kontakt: marketing@caspar.pl


Polityka Prywatności

- RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest
Hotel Caspar Grażyna Futerhendler z siedzibą pod adresem: 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 28
Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.
II. Cele i podstawy przetwarzania Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
1. Na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
2. W celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. W celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. W celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5. W celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
6. W celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. W zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10. W celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
III. Udostępnianie danych
1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:
a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,
b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem, c) zezwalają na to przepisy prawa.
2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).
IV. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
V. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
VI. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

RODO/Regulamin
PFR